Mensenrechten ? In de bijstand even niet…..

Of hoe kaneelpijpjes inpakken belangrijker is dan het recht op verdediging in een strafzaak.

Inleiding.

In 2014 ben ik teruggekomen naar Nederland, overhaast. De details laat ik hier achterwege, kort door de bocht, een Tsjechische civiele rechter maakt fouten met de alimentatieberekening (tot op de dag van vandaag heb ik die berekening niet, men weigert deze te geven…. er is geen berekening gemaakt), als gevolg daarvan komt er een onmogelijke alimentatie-eis waar ik niet aan kan voldoen. Hetgeen resulteerde in een schuld en het opleggen van een gevangenisstraf van 9 maanden.

Dus werk opgezegd in Tsjechië (waar ik naar toe verhuisd was om dicht bij de kinderen te zijn), spullen gepakt en terug naar Nederland. De bijstand in.

Re-integratie.

Eenmaal in de bijstand, dien je daar weer uit te stromen. Althans op papier. Daarvoor moest ik naar Caparis in Drachten. De sociale werkplaats die in transitie was geweest en had ontdekt dat bijstandsgerechtigden geld opleverden door ze te laten re-integreren.

Ik wist niet dat ik gedesintegreerd was, maar wel dat als ik niet meewerkte er problemen met de bijstand zouden ontstaan. Dus braaf heen.

Eerste dag rondleiding, we zouden later kaneelpijpjes gaan inpakken werd ons verteld.

Tweede dag intake gesprek, en ik was klaar. Zaken als arbeidsritme opdoen, na 30 jaar gewerkt te hebben? Uitgelegd dat ik wel een wekker had. CV leren schrijven? Ze hadden die van mij nog nooit gezien, dus hoe te oordelen dat die fout was? Bovendien paar jaar daarvoor had ik dat CV gebruikt en kon kiezen uit 6 banen, iets recenter na een reorganisatie had ik met dat CV binnen 2 weken werk. Conclusie : traject al afgelopen bij de intake, Caparis zou dit terugkoppelen naar de gemeente.

Iets van 2 weken later brief van de gemeente : ik was ongeoorloofd afwezig geweest bij het re-integratie traject…..en ik moest weer heen. Merkwaardig. Maar dat wat moet, dat moet. Zonder uitkering of andere vorm van inkomsten betaal je moeilijk de huur. Dus op aangekondigde dag en tijd weer heen, om me af te melden.

Net daarvoor had ik bericht gehad dat in Tsjechië het beroep welke ik ingesteld had tegen de opgelegde gevangenisstraf ging dienen. Belangrijk, om meerdere redenen.

  1. de straf op zich
  2. de financiële schuld kon daarmee ook aangevochten worden
  3. mijn kinderen wonen in Tsjechië, die wil ik wel kunnen bezoeken zonder opgesloten te worden
  4. het is de reden dat ik in de bijstand zit, in Nederland, win ik dan kan ik weer naar Tsjechië en daar aan het werk.

En wat is belangrijker? Kaneelpijpjes inpakken of de net genoemde 4 punten? Duidelijk dus. Kaneelpijpjes inpakken even niet. Gemeente hiervan ook netjes in kennis gesteld, en aan de slag gegaan met mijn verdediging.

Maatregel.

De keuze om te kiezen voor mijn verdediging bleek dus maatregelwaardig gedrag te zijn. Ik kreeg een kortingsmaatregel opgelegd. 40% voor 1 maand. Uiteraard was en ben ik het daar niet mee eens, immers, wat is er verwijtbaar aan de keuze die ik gemaakt heb ? Wat was belangrijker ? Die kaneelpijpjes of het aanvechten van de onterecht opgelegde straf? Een straf die me ook nog eens beperkt in het zoeken naar werk, dus re-integratie tegenwerkt. En ik mocht mijn re-integratie niet tegenwerken wordt als argument gebruikt om me de maatregel op te leggen. Hoe merkwaardig deze logica.

Dus in bezwaar bij de wc-eend commissie (afgewezen) en naar de rechtbank, in beroep!

Beroep.

Argumenten zoals boven genoemd wat uitgewerkt in het beroepsschrift, opgestuurd naar de rechtbank. Op de zitting nog wat toegelicht, en toen kwam de uitspraak.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder uit de houding en het gedrag van eiser kunnen concluderen dat eiser onvoldoende heeft meegewerkt aan zijn re-integratie. Het is aan eiser te wijten dat hij geen gebruik heeft gemaakt van de aangeboden mogelijkheden. Het komt daarbij voor rekening en risico van eiser dat hij prioriteit heeft gesteld aan de rechtszaak in Tsjechië boven volledige medewerking aan het re-integratietraject. Verweerder heeft aan eiser een maatregel van 40% kunnen opleggen over de periode van 1 december 2014 tot en net 31 december 2014.

De rechtbank is niet gebleken van dringende redenen die verweerder hadden moeten nopen tot het afzien van deze maatregel. Het beroep van eiser treft geen doel.

En toen werd ik even stil. Het is aan eiser te wijten…..

Een dergelijke uitspraak is alleen te plaatsen in het kader van een strikte toepassing van de participatiewet, er is een voorziening waar je gebruik van dient te maken. Punt. Geen discussie.

Echter er zijn meer wetten dan alleen de participatiewet! Wat te denken bijvoorbeeld van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens?

Art. 6 lid 3.

Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten:

(b) te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging;

Het meest kwalijke vind ik, dat als ik dat had gedaan wat de rechtbank nu feitelijk van me eist, ik me niet had kunnen verdedigen tegen een onterecht opgelegde straf. Ik zou eigenlijk verwachten dat de staat der Nederlanden dient mee te werken, en alles in het werk te zetten, ter bescherming van zijn ingezetenen. Niet dus. Kaneelpijpjes inpakken waren belangrijker.

Mensenrechten, maar ook gezond verstand, tellen in de bijstand even niet…..

Op naar de Centrale Raad van Beroep.

Eddy

Schuldhulpverlening en alimentatie buitenland

Schuldhulpverlening, wsnp en alimentatieplicht in het buitenland gaat niet altijd samen !
Dit is een waarschuwing aan alle bewindvoerders, rechters, mannen maar ook vrouwen, let op !!

Als er een schuld is en een alimentatieplicht aan een ex of kinderen in het buitenland dan zijn er problemen met de wsnp. Zowel de lopende alimentatieplicht, maar ook een eventuele alimentatieschuld zal ik proberen hieronder toe te lichten. Waarbij mijn kennis dan even niet verder gaat dan EU-landen, maar voor niet-EU landen zal ongeveer hetzelfde gelden afhankelijk van verdragen etc. En binnen de EU hebben Denemarken en het Verenigd Koninkrijk een uitzonderingspositie met betrekking tot het hier onder gestelde.

Kinderalimentatie  minderjarige kinderen :

Een verzoek voor nihil stelling van kinderalimentatie moet volgens de regels van de Europese alimentatieverordening, EC4/2009, gedaan worden. Welke rechter bevoegd is volgt uit de verordening, voor het toe te passen recht verwijst de verordening naar het Haags Protocol uit 2007 inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen.

Bevoegd is de rechter van het land waar de onderhoudsgerechtigde of de verweerder hun gewone verblijfplaats hebben. Als je dus als alimentatieplichtige de kinderalimentatie op nihil wilt laten stellen vanwege de wsnp dan zul je ten allen tijde naar het land van je kinderen moeten. Immers zij zijn onderhoudsgerechtigde en ook verweerder !

Het recht welke voor het verzoek tot nihil stelling gebruikt dient te worden, is vrijwel zonder uitzondering het recht van het land waar de onderhoudsgerechtigde,  dus de kinderen de gewone verblijfplaats hebben. Als dit recht er niet in voorziet dat in het kader van een schuldregeling de kinderalimentatie op nul (of nihil ) gesteld mag worden, dan zal er geen verlaging van alimentatie volgen !

Je komt dan na 3 jaar uit de wsnp met een alimentatieschuld over de afgelopen 3 jaren !

Kinderalimentatie meerderjarige kinderen :

In principe geldt hetzelfde als voor de minderjarige kinderen. Echter de partijen mogen een “forum” kiezen, dat wil zeggen, een afspraak maken over welk gerecht bevoegd is. Dit moet dan wel al in een eerder stadium al vastgelegd zijn.

Het toe te passen recht blijft echter dat van het land waar de verweerder zijn gewone verblijfplaats heeft, dus ook al mag in een uitzonderingssituatie een Nederlandse rechter over de nihil stelling oordelen, hij moet buitenlands recht toe passen !

En dan krijg je hetzelfde : als dit recht er niet in voorziet dat in het kader van een schuldregeling de kinderalimentatie op nul (of nihil ) gesteld mag worden, dan zal er geen verlaging van alimentatie volgen !

Partneralimentatie :

Hiervoor gelden ook EC4/2009 en het Haags Protocol. Alleen zijn de regels wat anders.

Bevoegd is nog steeds de rechter van het land waar de verweerder,  de partner. Net als met de meerderjarige kinderen is een forumkeuze mogelijk, dit moet dan ook al eerder afgesproken zijn ( en wie doet dit ? vrijwel niemand…. ).

Het toe te passen recht is ook nog steeds dat van het land waar de onderhoudsgerechtigde zijn gewone verblijfplaats heeft….alleen zijn daar uitzonderingen op mogelijk. Het is mogelijk een recht te kiezen welke beter aansluit bij het huwelijk, de scheiding etc. dan het eerder genoemde recht volgens verblijfplaats. Je zult dan met goede argumenten moeten komen om daar Nederlands recht van te maken !

Normaal gesproken zal dus ook hier geen verlaging van alimentatie volgen !

Schone lei verklaring voor achterstallige alimentatie.

Indien er sprake is van achterstallige alimentatie van voor dat het wsnp-traject aangegaan is, dan zal kwijtschelding hiervan een deel van de schone lei verklaring moeten zijn na afloop van de 3 jaar wsnp.

Deze kwijtschelding zal gevraagd moeten worden in het kader van een alimentatieherziening, dus via dezelfde weg als de nihil stelling.

Uitleg hierboven. Dit zal dus niet altijd gebeuren.

Voor je een wsnp traject aan gaat : controleer of het land waar partner/kinderen verblijven meewerken aan nihil stelling van alimentatie gedurende het traject, en of ze meewerken aan de schone lei verklaring. Het heeft geen zin 3 jaar wsnp in te gaan om er met nieuwe en deels bestaande schulden weer uit te komen.

Het probleem.

Uiteindelijk is wsnp, of zoals het in sommige landen noemen “persoonlijk faillissement” een vrije keuze. Je kunt immers ook doormodderen…. Hierdoor kies je zelf voor een zakgeld situatie, vanuit de ogen van sommige rechtssystemen kies je er daarom zelf voor dat je de alimentatie niet meer kunt voldoen. Net zo ziet men de schuld als iets wat je zelf veroorzaakt hebt, vrijwillig te grote lening aangegaan etc., vrijwillig je huis onder water (waarde woning lager dan hypotheekschuld) want je hebt zelf die hypotheek genomen etc.

Men vergelijkt het feitelijk met een situatie waarin je zelf kiest om bijvoorbeeld 24 uur in plaats van 40 uur te gaan werken, met dus maar 60% van je salaris. Gewoon omdat je geen zin hebt om 5 dagen in de week te werken voor alimentatie. Dit soort keuzes mogen niet, ook niet in Nederland !

Men gaat, in het recht, in de wet, in een aantal landen dus voorbij aan de vraag of de financiële problemen verwijtbaar zijn. Niet elke schuld is verwijtbaar !

Oplossing : op EU niveau hier afspraken over maken. Desnoods een afgewezen verzoek tot schone lei / nihil stelling aanvechten eerst lokaal tot de hoogste nationale rechter en vervolgens naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Mogelijk dat die dan jurisprudentie geven voor dit soort gevallen.

Eddy

N.B. Ik ben geen jurist, dus ontleen geen rechten aan dit artikel. Een advocaat bekend met internationaal familierecht, zal het verhaal echter wel bevestigen.

 

 

 

 

Tekort aan bijstandsgerechtigden dreigt.

Lokaal al tekort aan bijstandsgerechtigden !

Afgelopen maand werd pijnlijk duidelijk dat in sommige gemeenten acute tekorten aan bijstandsgerechtigden ontstonden. Bijna hadden duizenden mensen geen kerstpakketten ontvangen ! In de gemeente Sud-West Fryslân was de situatie dusdanig nijpend dat in paniek rondgebeld werd, welke gemeente in Fryslân nog met spoed enkele bijstandsgerechtigden kon leveren. Gelukkig had Smallingerland nog een stelletje slaven over.

Kerstpakketten Schermafdruk van 2015-12-04 18-39-36

Hiermee waren de problemen nog niet voorbij ! In de nieuw gevormde gemeente Fryske Marren ontstond ook een tekort. Fabrieksvloeren dreigden niet gepoetst te worden, dit kon natuurlijk de steeds kleinere groep betaald werkenden niet aangedaan worden. Ook hier weer : Smallingerland schoot te hulp met een groep bijstandsslaven.

De onzin.

Het probleem is dat de re-integratie baasjes net zo veel moeite hebben met werk vinden voor de bijstandsslaven als de bijstandsgerechtigden moeite hebben met het vinden van een betaalde baan. Er is gewoon een tekort aan werk….. De re-integratie baasjes hebben moeite om hun zakken te vullen over de ruggen van bijstandsgerechtigden en gaan steeds verder in hun zoektocht naar een betaalde opdracht. En zo komt het dat bijstandsgerechtigden in andere gemeenten te werk gesteld worden bij bedrijven. Uiteraard met behoud van uitkering.

Kerstpakketten inpakken is een mooie tijdelijke uitzendbaan. Vloeren schoonmaken is een mooie klus voor een schoonmaakfirma. Officieel heet het dat bijstandsgerechtigden dit doen in het kader van werkervaring opdoen. Voor mij niet te begrijpen is dat ze deze werkervaring niet mogen opdoen via een betaalde baan, daarmee kan de gemeente op kosten van uitkering besparen. Wat voor belang heeft de gemeente er bij om mensen een uitkering te verstrekken plus daar bovenop aan  een re-integratiebedrijf nog ca. 450 Euro per maand per bijstandsgerechtigde voor begeleiding, terwijl de bijstandsgerechtigde ook gewoon betaald werk had kunnen doen ?

Wat zie ik over het hoofd ?

 

 

 

Fairtrade gemeente

Veel gemeenten presenteren zich als fairtrade gemeente, dat schijnt voordelen te hebben. Mij is niet geheel duidelijk welke voordelen daar aan kleven, mogelijk dat Max Havelaar koffie lekker smaakt (ondergetekende moet het doen met koffie van de Aldi), maar in ieder geval lijkt het een nobel streven.
De gemeente waar ik woon is ook zo’n fairtrade gemeente, dit maakte me nieuwsgierig naar “wat is een fairtrade gemeente?”

www.fairtradegemeente.nl

Over fairtrade :
“Door fairtrade producten te kopen investeer je in mensen in ontwikkelingslanden. Via fairtrade ontvangen zij een eerlijke prijs voor hun producten en werken zij onder menswaardige omstandigheden.”

Een eerlijke prijs voor producten….
Als we de mens even centraal stellen, een product geleverd door de mens kan bijvoorbeeld arbeid zijn. Arbeid zou een eerlijke prijs, een eerlijk loon moeten geven. Klinkt goed.

In mijn optiek zou er dan in een fairtrade gemeente ook geen sprake moeten zijn van werken met behoud van uitkering.
Nu worden er in mijn gemeente wel mensen met behoud van uitkering te werk gesteld, dit dan met verschillende smoezen als arbeidsritme opdoen, arbeidsvaardigheden tonen en dat soort onzin waarvoor ooit de wettelijke proefperiode in een arbeidscontract bedoeld was, en dat dan geen 3 maanden maar 18 maanden. Mogelijk met verlenging ook nog.

Dus maar eens een mailtje naar fairtradegemeente.nl om eens te vragen hoe een gemeente een fairtradegemeente kan zijn terwijl in de gemeente mensen met behoud van uitkering te werk gesteld worden.

Het antwoord :
“bedankt voor je reactie via onze website. De Fairtrade Gemeente campagne richt zich op een beter loon voor producenten in ontwikkelingslanden. Nog steeds leven er op de wereld ruim een miljard mensen in extreme armoede. Meer dan 60% van alle werkenden in ontwikkelingslanden leven op of onder de armoedegrens. De Fairtrade Gemeente campagne streeft naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwikkeling krijgt. Door te zorgen voor meer eerlijke handel, stellen wij boeren en producenten in ontwikkelingslanden in staat om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun familie en hun omgeving. Gemeenten met de titel Fairtrade Gemeente dragen deze gedachte uit en vergroten de vraag en aanbod van fairtrade producten in Nederland.

Uiteraard valt er in eigen land ook nog veel te verbeteren, maar dat is niet het doel van onze campagne.”

Dus kort door de bocht maken we ons (terecht) druk over het feit of mensen in ontwikkelingslanden niet uitgebuit worden, maar mensen in eigen land laten we (onterecht) wel uitbuiten en dat allemaal onder de vlag van fairtrade-gemeente.
Fairtradegemeente doet zich zelf hier mee te kort. Iets met een balk in beide ogen. Een gemeente zou nooit geen fairtrade titel mogen dragen zolang er met de eigen bevolking niet eens fair omgegaan wordt.

Een punt van belang in het verkrijgen van de titel fairtrade-gemeente is ook het volgende :

6. Stimuleer maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is ook weer zo’n lekker ruim en vaag omschreven begrip, www.mvonederland.nl :

“MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen.”

Maatschappelijk verantwoord :
Mensen met behoud van uitkering laten schoffelen in het gemeentegroen en daarmee de lokale hovenier van werk beroven ?
Mensen met behoud van uitkering laten schilderen bij particulieren en daarmee de lokale schilder een opdracht afnemen ?
Etc.

De uitkeringsgerechtigde komt met deze manier van handelen geen stap vooruit, blijft op sociaal minimum, ondernemers worden oneerlijk beconcurreerd.

Het criterium MVO geeft m.i. Fairtradegemeente toch wel een aantal mogelijkheden om ook als onderdeel van de titel te kijken naar hoe de gemeente omgaat met dit soort zaken, en dit dan ongeacht of dit wettelijk allemaal toegestaan is of niet, want het wettelijk kader in ontwikkelingslanden is ook geen leidraad…..

Een gemiste kans.

Straks heb je te weinig gewerkt…

Uit het re-integratie circus :

Bij re-integratiebedrijf Pauropus was onvoldoende werk, de deelnemers zaten wat in de hal zich te vervelen om arbeidsritme op te doen. Één van de nieuwere deelnemers, hij was nog maar een paar weken aan het re-integreren, had thuis nog genoeg nuttige dingen te doen en wou dus vrij.

In re-integratie trajecten bij de fa. Pauropus bouw je als bijstandsgerechtigde vrije dagen op, ongeveer 1 per maand. In deze lijkt het contract net op een echt arbeidscontract, er zijn wat afwijkingen, o.a. krijg je niet betaald…..

De deelnemer vroeg vrij bij de werkmeester (m/v), dit werd geweigerd met als reden dat hij al eerder vrij had gehad en nu onvoldoende dagen had. Waarbij de historische uitspraak viel :

Straks heb je werk en dan heb je onvoldoende dagen gewerkt”

Dit geeft in een paar woorden aan wat er mis is in het re-integratie circus.

Zij zijn er niet voor jou, jij bent er voor hun ! Het vinden van werk, echt werk, betaald werk, staat haaks op de doelstellingen van het re-integratiebedrijf welke aan jou een gratis van rijkswege verstrekte en van subsidie voorziene werknemer heeft. Werken zul je! Voor elk gewerkt uur ontvangt Pauropus ongeveer 15 Euro voor jou, plus nog een betaling door de gemeente van ca. 8000 Euro voor 18 maanden “begeleiding”, waarbij de gemeente verder de bijstand betaald.

Aan het werk gaan op eigen kracht nog wel, is dus zeer bedreigend voor het business model van dit soort bedrijven, geen 15 Euro per uur meer, en vermoedelijk ook minder dan 8000 Euro voor de begeleiding.

Auteur van dit artikel protesteerde uiteraard, opbouwen van dagen is de grootste onzin en kan in situaties conflicteren met het recht op 4 weken vakantie zoals in de Participatiewet is vastgelegd. Stel je begint in juli met het traject, je wou in oktober 4 weken vakantie : sorry, je mag maar 3 dagen!

Uiteraard kan dit je ook overkomen als je in juli van baan verwisselt, of in juli werk vindt. Maar daar staat dan wel een betaling tegenover met op zijn minst het minimum loon, opbouw WW-rechten, opbouw pensioen etc.

Uiteindelijk bereikt dat deelnemer wel vrij kreeg.

De probleem-jongere. Ik dus.

55 jaar en opeens gekwalificeerd als probleem-jongere. Soms kom je niet meer bij van het lachen als je aan het zoeken bent op internet en iets anders vindt dan de bedoeling was.

Er bestaat een site met openbare aanbestedingen, Europa-wijd. Ik wou eigenlijk weten hoeveel de gemeente Smallingerland betaalde aan het niet-re-integratiebedrijf Pauropus. En dan zie je de aanbesteding van de diverse “percelen” bijstandsgerechtigden.

Perceel nr: 1 – Titel: Re-integratiediensten ter ondersteuning van niet-zelfredzame jongeren.

Perceel nr: 2 – Titel: Re-integratie diensten t.b.v. personen die bedreigd worden met sociale uitsluiting.

Perceel nr: 3 – Titel: Re-integratiediensten t.b.v. probleemjongeren aangewezen op professionele begeleiding en zorg- of hulpverlening.

Aanbesteding volgde aan de goedkoopste aanbieder. Bij een kwaliteitsaudit inkoop zou dit 0 punten opgeleverd hebben. Immers niet alleen prijs hoort doorslaggevend te zijn. Perceel 1 kreeg Rework ( Eindhoven ), perceel 2 ging naar Pauropus ( Zwolle ) en perceel 3 naar Ottema & Zwart ( Leeuwarden ). Prijzen zijn niet genoemd op de site.

Mijn vervolg-traject is in Leeuwarden…dus ben ik een probleem-jongere !

Dit geeft dus aan dat men bij de gemeente maar wat doet. Het is een zootje, men trekt een maatregel uit de kast die men vervolgens voorziening noemt,  maatwerk is al helemaal geen sprake van.

Re-integratie activiteiten uitgevoerd door de voormalige sociale werkplaats Caparis vind ik niet terug als openbare aanbesteding. De gemeente is mede-eigenaar van Caparis….

 

 

 

De reden

Maandag 16 november 2015, 10.00 uur.

Gesprek met consulent werk van de gemeente Smallingerland. Dit naar aanleiding van het opeens beëindigd zijn van mijn “re-integratie traject” bij de firma Pauropus in Drachten. Zomaar, op een ochtend, ik mocht weer naar huis….nou ja, zomaar….er ging wel wat aan vooraf.

Het begon wat te wringen met Pauropus nadat ik gevraagd was om met een aantal mede te re-integreren personen (de re-integranten)  naar de vestiging van Pauropus in Zwolle te rijden omdat er geen chauffeur was. Er diende daar bij de Campus Windesheim geschoffeld te worden. Leek me wel leuk om dat eens mee te maken. Dus mee, oude broek en schoenen aan en ook wat mee schoffelen. Opeens zie ik daar een busje van de firma Donkergroen uit Hoogeveen. Een hoveniersbedrijf. Deze spraken kort met de medewerkers/re-integranten van Pauropus Zwolle, wat instructies over uit te voeren werkzaamheden. Navraag leerde me dat ik stond te schoffelen aan een opdracht van Donkergroen. Dat dit geen positieve invloed had op mijn werktempo voor de rest van de dag mag duidelijk zijn….het was een mooie zonnige dag. De natuur was op zijn mooist. ( ik kan moeilijk schrijven dat de studentes er heerlijk bij liepen )

Pauropus Zwolle fungeerde als onderaannemer van een opdracht gegund aan Donkergroen. Had zelf onvoldoende bijstandsgerechtigden en criminelen, dus die huurde weer bijstandsgerechtigden in van Pauropus Drachten. Dus Pauropus verdient, Donkergroen verdient, maar de bijstandsgerechtigde werkt met behoud van uitkering…..

Veel geleerd die dag. Over de bijstandsgerechtigde als verdienmodel.

Een paar dagen later moest ik bij de vestigingsmanager van Pauropus in Drachten verschijnen : ik kon wel werkschoenen krijgen, werkkleding en vaker met de groep op stap. Schoffelen. Lichamelijk werk zou goed voor me zijn. Mijn idee was dat dat goed was voor de vestigingsmanager, want dan kon hij aan mij verdienen, iets wat tot dusver niet zo erg gelukt was 🙂

Geweigerd. De vestigingsmanager maar eens gevraagd of hij ook op de hoogte was met de participatiewet en lokale participatieverordening. Dat was hij niet…. Toch merkwaardig dat een bedrijf welke ingeschakeld is om het participeren uit te voeren niet op de hoogte is van wat hieromtrent is vastgelegd. Een van de mooie zaken in de lokale verordening is de volgende tekst die ik maar even copy paste doe ( artikel 2 ) :

Deze verordening richt zich op het bieden van ondersteuning aan belanghebbenden die tot de doelgroep behoren bij het participeren op het voor de individuele belanghebbende hoogst haalbare niveau

Op het voor de individuele belanghebbende hoogst haalbare niveau….en dat zou dan schoffelen zijn ? Oh ja, ik heb HBO, ben productiemanager geweest, 500 man personeel, onlangs uitgerekend dat er 150 miljoen euro omzet per jaar was, misschien ook wel 200 miljoen, maakt niet uit, is ook niet belangrijk, maar schoffelen het hoogst haalbare ? Niet dus. Dus gemotiveerd geweigerd. Overigens ligt bij meer mensen het hoogst haalbare op een ander niveau dan schoffelen. Je wilt niet weten wat er aan talent rondliep met een schoffel in de hand.

Sinds die tijd was er frictie. Ik deed mijn eigen dingen, maar bracht dus niet het extra geld in het laatje voor Pauropus. Het ophangen van een mededeling uit de openbare Cliëntenraad, over een percentage voor jezelf van het bedrag dat je met tijdelijk of deeltijd werk verdiende, was de directe aanleiding om afscheid van Pauropus te nemen. En er waren wel wat meer zaken geweest en er zou nog iets volgen 🙂

Dus naar de consulent. Vervolg traject : ik mag 4 weken productie werk doen voor Flexwork ( schijnen in Leeuwarden te zitten, de reputatie is hun inmiddels via de tamtam vooruit gesneld, niet best ). Laten zien dat ik een goede werknemer ben. En dan is er een (kuch) intentie dat ik daar een contract krijg.

Het wordt nu echt leuk. Reden om te gaan bloggen. Tot nu toe viel het nog wel mee, ondanks 5 beroepsschriften die nu in januari voor de rechtbank komen. Daarover later meer. Maar denk in het kader van productiewerk en de echte intentie om me een baan aan te bieden, ook aan het feit dat ik nu sollicitatie afwijzingen krijg, op hogere functies, van “overgekwalificeerd”. Productiewerk maakt me niks uit, maar dan wel tegen een echt salaris, volgens CAO, met opbouw WW-rechten etc., maar niet tegen behoud van uitkering….

In afwachting van hetgeen gaat komen. Oh ja, de consulent zei al dat ik in bezwaar mocht gaan, hij kent me al. Is op zich geen slechte, alleen moet ook doen wat hem opgedragen wordt.

Tenslotte nog even over de criminelen, eerder genoemd. Geen zware jongens (meisjes), maar lichte zaken afgehandeld met taakstraf. Taakgestraften en bijstandsgerechtigden worden door Pauropus beide als verdienmodel gebruikt, en voeren schouder aan schouder dezelfde werkzaamheden uit. Papierprikken, schoffelen. Voor de buitenwacht is er geen verschil. Een bijstandsgerechtigde is daarmee feitelijk een langdurig taakgestrafte ! Ontoelaatbaar ! Schandelijk !

Draaistroom

Draaistroom….

Een blog over mijn avonturen in de bijstand en af en toe iets anders. De naam gebaseerd op waar het bij bijstand om draait : uitstroom. Uitstroom uit de bijstand, niet noodzakelijk naar werk, dat is een vervelende bijkomstigheid. Omdat er geen uitstroom zal zijn zonder instroom, heb je te maken met 2 stromen die mengen : draaistroom.

Waarom geen uitstroom zonder instroom ?

Simpel, er zijn bedrijven die verdienen aan de uitstroom, maar dan moet de instroom wel in stand gehouden worden. Deze bedrijven, ook wel re-integratiebedrijven genoemd, hebben er alle belang bij om naar hun opdrachtgever, de gemeente, uitstroom te laten zien, het liefst niet teveel maar net genoeg om de financiering van hun business-model in stand te houden en het “oh” en “ah” en “wat goed” van de gemeente, inclusief een controlerende gemeenteraad, met gepaste trots en een onderdrukte glimlach in ontvangst te nemen. De gegenereerde uitstroom dient na een half jaar tot een jaar weer in te stromen, zodat, u snapt het, er weer een poging gedaan kan worden om tijdelijke uitstroom te genereren.

Het financieringsmodel van de re-integratiebedrijven bestaat uit 2 bronnen van inkomsten. Ten eerste u. U betaalt via diverse potjes, gevuld met uw belastinggeld, per deelnemer een vast bedrag voor begeleiding en dan nog een bonus per uitgestroomde deelnemer. Ten tweede de bijstandsgerechtigde. Die heeft immers 2 handen die hij dan wel zij uit de mouwen kan steken ? Dus men laat hem werk verrichten ! Betaald werk uiteraard, want niemand werkt gratis. Behalve de bijstandsgerechtigde dan…die mag, moet, met behoud van uitkering het werk verrichten. Ondertussen betaalt de gemeenschap gedurende de re-integratie de bijstandsuitkering. Het re-integratiebedrijf heeft dus gratis personeel, krijgt betaald om het personeel te hebben, en laat het personeel betaald werk verrichten !

Wat voor werk wordt zoal verricht door bijstandsgerechtigden ?

Van alles, onder het motto van “bestrijd werk met werklozen” wordt allerhande werk verricht wat voorheen gedaan werd door een werknemer in vast dienstverband, met behoorlijk salaris, CAO, pensioenopbouw etc. Of werk wat heel goed gedaan kan worden door werknemers met een vast dienstverband. Voorbeelden : straatvegen, schilderen, timmeren, inpakwerk, productiewerk, schoonmaakwerkzaamheden, groen onderhoud. Bedenk het maar, veelal laaggeschoold werk omdat juist dat werk zich uitstekend leent voor iedereen. Geen vakopleiding nodig !

Draaistroom, zorg voor instroom om het verdienmodel in stand te houden. De uitstroom is een noodzakelijk kwaad.